خدایا توآنی که من دوست دارم پس آنم بدار که تو دوست داری.
تاریخ : جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : ملک زاده
 

با سلام خدمت تمامی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مردم شناسی

احتراما باستحضار می رساند که جواب سوالات در چهار بخش زبان تخصصی ،روش تحقیق ، نطریه های جامعه شناسی و مفاهیم و مکاتب مردم شناسی

بشرح زیر حضورتان ارسال می گردد ضمنا جوابها براساس تست ها و مطالبی

که ارائه شده استخراج شده اند در صورت لزوم تماس حاصل فرمائید.

موفق و پیروز باشید به امید دیدار

حسن ملک زاده

الف-   زبان تخصصی

1-          نمونه هدفمند            Purposive sample

 

2-    مثلث سازی                            Triangulation

 

3-    به کارگیری مهارت                 Skill utilization

 

4-    گذار جمعیتی                          Demographic Transition

 

5-     شبکه خویشاوندی                   Kinship Network

 

6-    گرسنگی                                Stravation

 

7-      تورم رکوردی                      Inflation 

 

8-     قوم پرستی                            Ethnocentrism

 

9-    عصر روشنگری                    Enlightenment

 

10-           مشاهده غیر مزاحمتی     Unobtrusive observation

 

11-           Retentionابقائ               

 

12-           Millennium Development  Goalsاهداف توسعه هزاره

 

13-           Premenstrualپیش از قاعدگی                

 

14-           Bribery                                رشوه خواری   

 

15-           Closing the gap in a generationانسداد مسیر یک نسل       

 

ب-  روش تحقیق :

 

16-           16-در تحقیقی فرضیه زیر مطرح شده است

افزایش فقر،بیکاری،مهاجرت و کاهش وجدان اخلاقی بالاترین میزان جرائم را فراهم می اورد.این فرضیه چگونه نامیده می شود؟

فرضیه چند متغیره

17-           17-   در یک تحقیق با استفاده از طیف گاتمن نتایج زیر حاصل است.  

تعداد خطاها=5     تعداد پاسخگویان=4   تعداد سنجه ها=5     

ضریب باز نمائی در این پژوهش چقدر است؟

75/0

18-ده نفر پاسخگو به یک سنجه 5 نمره بدینقرار پاسخ داده اند جمع وزن یافته و میانگین وزن یافته ما چقدر است؟

نمرات سنجه 1 2 3 4 5

10پاسخگو 0 1 2 3 4

 

19-در تحقیقی پاسخگویان را به سه دسته تقسیم نموده ایم :

مسلمان                  کاتولیک              پروتستان

این نوع طبقه بندی با کدام مقیاس صورت یافته است؟

اسمی

20-در کدامیک از انواع نمونه گیری زیر آزادی پرسشگر بیشتر است؟

نمونه گیری سهمیه ای

21-در یک تحقیق ،مفهومی بدینسان تعریف شده است:

سرقت مسلحانه عبارت از سرقتی است که در ان از ابزار سرد یا گرم ذر سرقت استفاده شود این نوع تعریف که با شاخصها همراه است چگونه خوانده می شود؟

تعاریف عملیاتی یا عملکردی

22-در صورت پذیرش درون فهمی بعنوان دیدگاه اساسی کدامیک از انواع زیرین مشاهده باید بکار گرفته شوند؟

مشاهده همراه با مشارکت

23-درکدامیک از تحقیقات جمعیت نمونه و جامعه آماری یکی است؟

ژرفانگر

24-پرسشنامه  معکوس در کدامیک از روشهای زیر بکار می آید؟

تحلیل محتوا

25-در یک تحقیق پاسخگویان را بر حسب میزان درامد ماهانه خالص انان بدینقرار توزیع کردند:

500000تومان و کمتر           500000تا یک میلیون تومان

یک تا دو میلیون تومان                             بالاتر از دو میلیون تومان

مشکل اساسی در این طبقه بندی چیست؟

فاقد اصل دفع متقابل است

26-در یک تحقیق پاسخ دهندگان برحسب سن بدینقرار توزیع شده اند

5سال و کمتر  6تا10سال   11تا15 سال    16تا20 سال 

در این پژوهش از کدام مقیاس استفاده شده است؟

فاصله ای

27-اعتباریکه از طریق مقایسه دادهای تحقیق با واقعیت یا امور قطعی احتساب می شود چگونه نامیده می شود؟

اعتبار تجربی

 

28-استفاده از آزمون همسازی درونی در کدام طیف صورت می گیرد؟

لیکرت

29-منظور از اعتبارشاخصها در این پژوهش چیست

مناسب بودن شاخصها برای سنجش پدیده مورد نظر

30-باز شناسی درجه ابهام سنجه ها با استفاده از نظر داوران در کدام طیف صورت می گیرد؟

ترستون

ج – نظریه های جامعه شناسی                                            

31-براساس دیدگاه آلوین تافلر تاریخ بشر با تاکید بر قدرت به ....تقسیم نموده است.

2دوره موج اول :مرحله کشاورزی و موج دوم :مرحله صنعتی

32-اجزا تشکیل دهنده نظریه عبارتند از :

الف- مفهوم    ب- مدل         ج-فرضیه

33-براساس دیدگاه جامعه شناسی : فقر رسمی

در شرایطی در جوامع ظاهر می شود که دولت ها نتوانند امکانات لازم را برای گروهی از افراد جامعه فراهم کنند.

34-در تبیین کارکردی:هرگاه نتایج یک پدیده اجتماعی برای کل جامعه مفید بوده و به تداوم و تثبیت ان کمک کند.

کارکرد اجتماعی اطلاق می شود

35-در نظام سرمایه داری مالکیت ابزار تولید:

در اختیار قدرت است

36-در تبیین اجتماعی بلومر انسانها:

سه سازمان اقتصادی ، فرهنگی و دینی دارند

37-دیدگاه بوم شناسی شهری:

رابطه شهر با محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد

38-مفهوم عمده در نظریه ابن خلدون:

مفهوم پدیدارها اجتماعی است.

39-دیدگاه جامعه شناختی مارکس از سنت های فکری زیر ایهام گرفته است؟

ذهن و عین ارسطو، ساختار سیاسی یونانی، نهادهای اجتماعی اروپائی

40-از دیدگاه لوئیز مورگان مراحل تمدن عبارتند از :

توحش،  بربریت،   تمدن

41-متغیرهای اساسی در تعیین نظم تجربی از دیدگاه هومنز عبارتند از :

عناصر اقتصادی، جلوه های روانشناختی، مباحث حقوق فردی

42-مفاهیم اساسی مکتب انتقادی فرانکفورت بر پایه.....بنا شده است

انتقاد از فلسفه پوزیتیویسم و انتقاد از مارکسیسم حزبی

43-کتاب ساخت کنش اجتماعی از کیست؟

آنتونی گیدنز

44-سنخ شناسی ارزش ها از دیدگاه آلپورت عبارتند از:

نظری،اقتصادی،اجتماعی،مذهبی،سیاسی،زیباشناختی

45-دانیل لرنر معتقداست:

همراه با ورود جمعیت ها از جوامع روستائی به شهر ساختار اجتماعی مردم تغییر می کند

 

د- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

 

46-ویژگی های فرهنگ عبارتنداز:

عام ولی خاص، متغیر ولی ثابت، اجباری ولی اختیاری

47-مالینوفسکی در روش تحقیقات فرهنگ انسانی به اصول زیر توجه دارد.

1-تعیین حدود سازمان قبیله با اطلاعات اماری 2-وصف زندگی فعلی قبیله 3- گرد اوری مدارک و اطلاعات در باره طرز تفکر و اندیشه های قبیله

48-ساخت فرهنگی هر جامعه تشکیل شده از:

عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی ،و حوزه فرهنگی

49-در تعریف و "نماد" آورده شده است:

نماد در اشیائ پنهان است و برای کسی که ان را به کار می برد رساننده ارزش یا معنی است

50-جستارهای انسان شناسی "شلر" عبارتند از دوران های:

ابتدائی، اولیه ، ساده ، و پیچیده

51-مایکل تودارو معتقد است:

توسعه را باید حوزه فرهنگی دانست که در تمامی ابعاد فردی جامعه اثر گذار و موثر است

52-در حوزه فرهنگی عموما مشارکت عملکردی به این شکل است که:

افراد با تشکیل گروه هایی و شرکت در جلسات مورد هدفشان در ارتباط با پروژه مشارکت می کنند.

53-در نظام کارکردی: انسجام وقتی صورت می گیرد که :

2شرط همبستگی و وابستگی بوجود می اید

 

54-از دیدگاه لوی اشتروس ساخت دارای خصوصیات زیر است:

1-    تغییر شکل هر عنصر تغییر شکل عناصر دیگر را به همراه دارد

2-    تغییر هر عنصر به گروه تغییرات در چارچوب مدل سیستمی وابسته است

3-    تغییر شکل هر یک از عناصر و تغییرات مدل را می توان پیش بینی کرد

 

55-از دیدگاه " وبر " مراحل رشد جوامع به مراحل ... تقسیم شده است

فرهمندی ، سنتی ، عقلی

56-نظریه مادی و فرامادی ، تحول در اولویت بندی ارزشی از کیست؟

زیمل

57-اسپنسر انواع جامعه را به لحاظ رهبری به صورت زیر تقسیم می کند؟

ساده ، پیچیده، بسیار پیچیده

58-اصطلاح " جهان سوم " اولین بار توسط کدامیک از اندیشمندان زیر عنوان گردید؟

کارل مارکس

59-نظریه " مالیت پدر سالارانه ":

اندیشه یگانگی مشروع را از طریق مالکیت خصوصی دنبال می کرد

60-از دیدگاه "ویل دورانت " در تمدن :

چهار رکن و عنصر اساسی :امور اقتصادی،سازمان سیاسی، سنن اخلاقی و معرفت و بسط هنر می توان تشخیص داد.


موضوعات مرتبط: شخصی، علم مردم شناسی
آخرین مطالب